خانه هــــوشمند گرین باکس

راهکار های هوشمنــــــد گرین باکس

محصولات گرین باکس

چرا استفاده از خدمات گرین باکس؟

مراحل اجرای پروژه هوشمند سازی

آماده سازی بستر نصب محصولات

در این مرحله بر اساس محصولات انتخاب شده توسط کارفرما و پیش بینی یکسری امکانات خانه هوشمند در آینده فعالیت آغاز میشود.

نصب و راه اندازی فیزیکی

این بخش شامل آماده سازی تابلو برق و جانمایی و سیم کشی ماژول ها و نصب ماژول های هوشمند مورد نیاز محل مورد تقاضا خواهد بود.

راه اندازی ارتباط بین محصولات

در این مرحله دستگاه کنترل کننده مرکزی و ریموت هوشمند راه اندازی می شوند و ارتباط های پروتکلی بین آنها برقرار خواهند شد.

برنامه نویسی و سناریو سازی

مهم ترین بخش راه اندازی یک سیستم هوشمند خواهد بود و مشتری می تواند از تمام پتانسیل های سیستم هوشمند استفاده کند

بــــرند های سازگار گرین باکس

آخرین مطالب وبلاگ